Ćwiczenia 3, 4

Zadanie 4: Rysowanie i edycja

 1. Uruchomić program  Microstation V8i (Start>Programy>Bentley>Microstation V8i>Bentley Microstation V8i)
 2. Skopiować na pulpit do katalogu Microstation ze strony www plik plan.dgn i otworzyć go
 3. Założyć warstwy i nadać im nazwy (m:Settings>Levels>Manager) :
 4. Ustawić warstwę domy jako aktywną, kolor biały  - kolor wszystkich narysowanych później elementów ma pozostać biały!
 5. Zaznaczyć za pomocą ogrodzenia budynek (paleta Tasks, i:Place Fence) i zmienić jego warstwę na warstwę domy (: iChange Element Attributes, zaznaczyć Level)
 6. Wywołać paletę przyciągania m:Settings>Snaps>Button Bar, załączyć przyciąganie do środka (Center Snap)
 7. „Wyciągnąć” paletę Manipulatem:Tools>Tool Boxes (lub ctr+T)
 8. Skopiować budynek z środka okręgu 1 na środek okręgu 21, do zaznaczenia elementów wykorzystać ogrodzenie (Fence) i przyciąganie (Snaps).
 9. Ze skopiowanego budynku utworzyć układ prostokątny o jednym rzędzie (Rows), 5 kolumnach (Columns) odległych od siebie o 50 jednostek (paleta Manipulate, ikona Array)
 10. Obrócić powstały rząd budynków o 18.9 °, wokół środka okręgu 21, wykorzystać typ ogrodzenia kształt (Shape)
 11. Wykonać lustrzane odbicie budynków względem linii łączącej środki okręgów 4-14 bez usuwania starych obiektów (paleta Manipulate i: Mirror, opcja:Line, zaznaczyć Make Copy)
 12. Wyłączyć ogrodzenie
 13. Przejść na warstwę osie
 14. Połączyć liniami i: Place SmartLine (opcja Join Elements wyłączona) punkty środków okręgów leżące na osiach ulic 2-7, 8-11, 9-10, 11-12, 2-3,    3-10-12-13,  4-14, 4-5-15-16, 13-16, 3-4
 15. „Wyciągnąć” paletę Modify (ctr+T)
 16. Osie ulic (za wyjątkiem odcinków 2-7, 8-11, 9-10) wydłużyć do przecięcia z   najbliższą ramką,  paleta: Modify, i: Extend Element to Intersection
 17. Przejść na warstwę ulice
 18. Przez punkty 7,8,9 narysować okrąg zastosować opcję krawędź (Edge)
 19. Przesunąć okrąg równolegle (z kopiowaniem) przez środek okręgu 6, paleta Manipulate, ikona: Move Parallel
 20. Przesunąć równolegle krawędzie ulic (z kopiowaniem) w obie strony odległość przesunięcia 3 – zaznaczyć Distance=3, Keep Original oraz Use Active Attributes
 21. Zgasić warstwę osie
 22. Wydłużyć lub uciąć krawędzie ulic, tak aby dochodziły do wewnętrznej ramki lub tabelki, paleta: Modify, i: Extend Element to Intersection oraz i: IntelliTrim
 23. Zgasić warstwę importowana
 24. Za pomocą ikony IntelliTrim tryb: Advanced, opcja: Select Cutting Elements lub ikony Partial Delete, następnie wyczyścić skrzyżowania ulic
 25. Zaokrąglić i: Construct Circular Fillet wszystkie naroża promieniem 10 jednostek, wybrać opcję Truncate>Both, w przypadku gdyby promień zaokrąglenia był zbyt duży, użyć mniejszego np. 4 jednostki,
 26. Załączyć warstwę importowana
 27. Na warstwie ulice skopiować okrąg i górną część łuku środkami na środek okręgu 17
 28. Za pomocą ikon palety Modify: Extend Element to Intersection, Intelli Trim utworzyć ze skopiowanych elementów rondo dochodzące krawędziami ulic do granic tabelki
 29. Z punktu 17 narysować dwie linie, jedną prostopadłą do ulicy biegnącej między punktami 15‑16, drugą do ulicy biegnącej z punktu 16 do tabelki (pomocny rysunek).
 30. Odsunąć obie narysowane linie po 3 jednostki w obie strony
 31. Przenieść obie pierwotnie narysowane linie na warstwę osie
 32. Wyczyścić narysowane skrzyżowania ulic (pomocny rysunek)
 33. Zaokrąglić utworzone skrzyżowania (promień 10).
 34. Uczynić warstwę tab_opis aktualną
 35. Zmienić numer zadania z „Z3” na „Z4” oraz imię i nazwisko na własne („dwukliknąć” tekst)
 36. Załączyć widoczność siatki (ctr+B) oraz ustawić parametry blokady siatki m:Settings>Design File>GridGrid Master równy 5 oraz Grid Reference równe 1, opcja Grid Lock włączona
 37. Opisać rysunek tematem: Projekt osiedla, opcja dopasuj (Fitted), justowanie lewo-dół (Left Bottom),   czcionka Arial, wysokość 4, szerokość 3, po 5 jednostek od krawędzi tabelki
 38. W ustawieniach symboliki i:Level Manager z palety Primary Tools zmienić grubość linii (Weight) dla warstwy domy na 2, pamiętać o włączeniu opcji Symbology: Overrides
 39. Powiększyć rysunek w zakresie rysowania (Fit View) i wyłączyć wyświetlanie (ctr+B) symboliki warstw (Level Overrides)

Uwaga: Przy wyłączonej symbolice warstw wszystkie elementy powinny być białe

 1. Załączyć wyświetlanie symboliki warstw i zgasić warstwę importowana
 2. Do sprawdzenia rysunek ma być powiększony w zakresie rysowania, wyłączone siatka i blokada siatki, włączone wypełnienie i widoczność symboliki warstw, wszystkie warstwy poza warstwami osie i importowana widoczne